Procesbegeleiding ruimtelijke plannen en projecten

Ruimtelijke processen kunnen gemanaged worden door het aanduiden van een procesmanager of procesbegeleider. Hierbij kiest men dan voor een integrale benadering van processen en procedures. De procesbegeleider schakelt daarbij continu tussen inhoud, proces én de belangen van alle partijen. En dat varieert steeds. De ene keer is er behoefte aan het inventariseren van creatieve ideeën en de mogelijke oplossingen, een andere keer is het noodzakelijk keuzes te maken en besluiten te nemen. De procesbegeleider houdt zich bezig met het sturen en faciliteren van processen. De ervaren experten van ProFlow kunnen optreden als procesbegeleider. Dit doen we samen met de nodige visie en ervaring, een pragmatische aanpak, snelheid van handelen en dit tegen een comfortabele prijs. Maar verder bieden we ook ad hoc, specifieke procesondersteunende diensten aan zoals het optimaliseren van de procesarchitectuur, begeleiding van plannings- en vergunningstrajecten, omgevingsrisicoanalyses, enz. Zie verder ook bij ‘Ruimtelijk advies’.

Bemiddeling ruimtelijke plannen en projecten

Indien een initiatiefnemer van een omgevingsproject (stedenbouw en/of milieu) in een ernstig geschil dreigt te geraken met bepaalde stakeholders, kunnen diverse medewerkers concreet optreden als ‘bemiddelaar in bestuurszaken’ en dit als alternatief voor lange en onzekere juridische procedures. Zowel de zaakvoerder Wouter Dernau als enkele andere freelance medewerkers maken sinds juli 2014 deel uit van de allereerste lichting bestuursbemiddelaars in Vlaanderen (Postgraduaat KUL). Hun luisterbereidheid in combinatie met een oplossingsgerichte houding leiden vaak tot win-winsituaties voor alle betrokken actoren.

Ruimtelijk advies

Als ruimtelijk procesbegeleiders hebben de senior experten van ProFlow zich ook toegelegd op enkele strategische aspecten van ruimtelijke transformatieprocessen. Via deze diensten is het mogelijk om met een minimum aan tijdsbesteding een maximale impact te hebben op ruimtelijke transformatieprocessen. Enkele van onze strategische diensten zijn bv:

Subsidiescan

Elke initiatiefnemer van een ruimtelijk investeringsproject is continu op zoek naar mogelijkheden om de financiële slagkracht te vergroten. Eén van de diverse oplossingsrichtingen is het optimaliseren van de subsidiestromen en andere medefinancieringsmogelijkheden. Bij ons onderzoek houden we rekening met ca. 300-tal relevante Europese, federale, Vlaamse en provinciale subsidiekanalen alsook met enkele andere medefinancieringskanalen. Het resultaat van deze scan is een opsomming van de specifiek in aanmerking komende subsidiekanalen. Hierbij geven we tevens bemerkingen mee i.v.m. het subsidiebedrag, de slaagkansen, enkele inhoudelijke en procedurele aandachtspunten en enkele suggesties i.v.m. de verdere stappen.

Omgevingsrisicoanalyse

We maken gebruik van deze zelf ontwikkelde tool om het verder procesverloop van een ruimtelijk investeringsproject beter op maat te organiseren in functie van de specifieke procesrisico's en -kansen. Bij een omgevingsrisicoanalyse worden de omgevingsrisico’s benoemd en in kaart gebracht. Per risico wordt de kans van het optreden ervan bepaald. Vervolgens wordt ingeschat wat de schade kan zijn indien het risico zich daadwerkelijk voordoet. Het doel van een omgevingsrisicoanalyse is dat er na de analyse wordt vastgesteld op welke wijze de risico's beheerst kunnen worden, of teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Dit zal waar nodig leiden tot het bijsturen van de procesarchitectuur.

Opmaak ontwikkelingsstrategieën

Ruimtelijke projecten en in het bijzonder ruimtelijke transformaties zijn - door hun lange doorlooptijd, integrale karakter en veelvoud aan betrokken partijen - complexe aangelegenheden. Cruciaal voor het slagen van dergelijke projecten zijn onder andere een op de markt aansluitend planconcept, een juiste inschatting van de kosten en opbrengsten, een slimme projectorganisatie, een meervoudige waardecreatie voor alle betrokken actoren, het inzetten van het meest optimale instrumentarium en voldoende flexibiliteit. Dit alles komt samen in een ontwikkelingsstrategie, waarin een integrale samenhang tussen al deze componenten centraal staat. Het is namelijk de wisselwerking tussen de onderdelen die het resultaat meer maakt dan de som der delen.

Ruimtelijk Onderzoek

ProFlow werkt - meestal binnen een ruimer samenwerkingsverband met één of meerdere partners – ook actief mee aan diverse beleidsvoorbereidende studies in de domeinen ruimtelijke planning, milieueffectrapportage, mobiliteit, erfgoed, complexe investeringsprojecten, gebiedsontwikkeling, bestuurskunde, enz. Hierbij willen we - vanuit onze concrete praktijkervaring als procesbegeleiders en ruimtelijk planners - een positieve inbreng hebben op de toekomstige bestuurscultuur en regelgeving. Ons doel is om ook op dit niveau een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie van maatschappelijk belangrijke projecten. De voorbije jaren heeft ProFlow enkele vernieuwende beleidsvoorbereidende studies uitgewerkt in opdracht van Ruimte Vlaanderen en Departement Omgeving.

Ontwikkeling Ruimtelijke Businesscases en Businessmodellen

Regelmatig worden ruimtelijke plannen en projecten met veel visie en enthousiasme opgestart door initiatiefnemers maar maakt men pas in een latere fase ook een gedegen businesscase op. ProFlow ondersteunt daarom publieke en private initiatiefnemers van ruimtelijke investeringsprojecten bij het uitwerken en het optimaliseren van hun businesscase. In het bijzonder kunnen we voor moeilijk te transformeren/herbestemmen vastgoed zoals bouwkundig erfgoed, kerken, industrieel erfgoed, maatschappelijk vastgoed (scholen, ziekenhuizen, ...), kantoorgebouwen, e.a. aangepaste ontwikkelings- en financieringsmodellen voorstellen. Bovendien ontwikkelt ProFlow op eigen initiatief ook nieuwe vastgoedbusinessmodellen en - cases waarvoor we vervolgens investeringspartners zoeken. De meeste van deze projecten zijn vertrouwelijk en kunnen derhalve hier slechts beperkt besproken worden. Bij de ontwikkeling van een businesscase of businessmodel worden heel uiteenlopende tools ingezet zoals bv Spatial Data Mining, Business Model Generation Canvas, e.a.

Wat kunnen we voor elkaar betekenen?